Reliability and cost optimization for remanufacturing process planning

Zhigang Jiang, Tingting Zhou, Hua Zhang, Yan Wang, Huajun Cao, Guangdong Tian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results