Modeling Method for Flexible Energy Behaviors in CNC Machining Systems

Yu Feng Li, Yu Lin Wang, Yan He, Yan Wang, Shen Long Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results