An analytical model for predicting specific cutting energy in whirling milling process

Yan He, Lexiang Wang, Yulin Wang, Yufeng Li, Shilong Wang, Yan Wang, Chao Liu

Research output: Contribution to journalArticle