A Demands-Matching Multi-Criteria Decision-Making Method for Reverse Logistics

Han Wang, Zhigang Jiang, Yan Wang, Ying Liu, Fei Li, Wei Yan, Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results