Optimization of machining parameters considering minimum cutting fluid consumption

Jiang Zhigang, Fan Zhou, Hua Zhang, Yan Wang, John W. Sutherland

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results