Heat transport capacity of an axial-rotating single- loop oscillating heat pipe for abrasive-milling tools

Ning Qian, Yucan Fu, Marco Marengo, Jiuhua Xu, Jiajia Chen, Fan Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results