An Ontology-based Method of Knowledge Modelling for Remanufacturing Process Planning

Yan He, Chuanpeng Hao, Yulin Wang, Yufeng Li, Yan Wang, Lingyu Huang, Xiaocheng Tian

Research output: Contribution to journalArticle